الاثنين - الجمعة 08:00 - 20:00

السبت والأحد - 24 ساعة

38500300

info@globalcarehospital.com

32 المحور المركزي الأوسط

مدينة الشيخ زايد

 

حجز العيادات

Global Care Hospital  >  حجز العيادات

أولا: تعرف علي مواعيد الأطباء و العيادات

السبت

 • د/نهى الامير

 • د/ احمد مراد

 • د/ نائف سالم

 • د / ايهاب الدسوقى

 • د/ علياء سعيد

 • د/ محمد الملاح

 • د/مصطفى ابوشقة

 • د/ هاجر ممدوح يوسف

 • د / عصام جابر

 • د/منال عبدالخالق

 • د/احمد الفيشاوى

 • د/ياسر الغرابلى

 • د/ مصطفى عبدالعظيم (On Call)

 • د/حسن السيسى (On Call)

 • د/احمد الصبان

 • د/مينا صفو

  د/عادل سعد

 • د / احمد مصطفي

 • د/جمال عبدالفتاح

 • د / محمد الفقى

 • د/احمد بركة

 • د/ محمد فخرالدين

 • د/ خالد سمير

 • د/امنيه مجيب

 • د/احمد عادل

 • د/ايمان رمزى

 • د/اميرة صبرى

 • د / ريم رياض

 • د/علاء ياسر

 • د/محمد العزب

 • د/ ارساني طلعت

 • د/طارق رفعت

 • د/احمد نصحى رمضان

 • د/مروة العربى

 • د/شيماء محمد

 • د/احمد السلماوى

 • د/ شريف الهضيبى

 • د/احمد الشافعى

 • د/راندا يوسف

 • د/هويدا احمد

 • د/مينا صفو

  د/حمدى ابو زيد

 • د/اشرف ناصف

 • د / مجدى عبدالحميد

 • د/محمد على

 • د/مديحة محمد

 • د/ محمد عامر

 • د/هاجر عبدالغنى

 • د/محمد الليثي

الأحد

 • د/ علا شاهين (On Call)

 • د/دعاء الفيومى

 • د/ اسلام عزت

 • د / محمد على حجازى (حجز مسبق on call)

 • د/ اسامة كاسب

 • د/ على ابو الفتح

 • د / اسامة العطار

 • د/ احمد امام

 • د/فتحى حسين

 • د/احمد صلاح

 • د/ مصطفى عبدالعظيم (On Call)

 • د/عمرو عبدالوهاب

 • د/اميرة صبرى

 • د/هشام نجم

 • د/احمد البربرى

 • د/داليا ابراهيم

 • د/حازم الحداد

 • د/اشرف جلال

 • د/ نرمين فرحات

 • د/وسام جمال

 • د/ايمان محمد

 • د/نجلاء موسى

 • د/ اسماء محمد

 • د/احمد الصيرفى

 • د / محمد العشرى

 • د/ محمد اسماعيل

 • د/ احمد العشرى

 • د/ايمان رمزى

 • د/ حسام ماهر مسعود

 • د/بسام حسام

 • د/مينا صفو

  د/نبيل صوان

 • د/ طارق عمرو On call

 • د/فايز يحى

 • د/منال عبدالخالق

 • د/محمد عمارة

 • د/احمد شوقى

 • د/محمود ربيع

 • د/علاء توفيق

 • د/ ايمن السلامى

 • د/ شريف مأمون

 • د/يحى ابوالعزم

 • د/شريف العينى

 • د / احمد نبوى مره

 • د / مجدى عبدالحميد

 • د/حمدى عبدالدايم

 • د/مينا صفو

  د/عمرو الصوفى

 • د/احمد صلاح صادق

 • د / ناصر جمال عبدالناصر

 • د/هيثم عزب

 • د/ منال يحى

الإثنين

 • د/ احمد عرفة On call

 • د/مروه الهواري

 • د/ على ابو الفتح

 • د/لمياء مبارك

 • د/مينا صفو

  د/ محمود شكري العدوي

 • د / احمد طلعت

 • د/مروة احمد

 • د/مصطفى ابوشقة

 • د/مجدى فراج

 • د / عصام جابر

 • د/ محسن سليمان

 • د/ احمد حنفي

 • د / احمد الدسوقي

 • د/ مصطفى عبدالعظيم (On Call)

 • د/هانى الرفاعى

 • د/ كريم السكرى

 • د / منى مصطفى

 • د / احمد بهاء الدين

 • د/طارق حسان

 • د/احمد عادل

 • د/ احمد عبدالحليم

 • د / احمد سعيد فاضل

 • د/ابراهيم حسان

 • د/ايمان رمزى

 • د/احمد الصيرفى

 • د/خالد عماد

 • د/ عمر الشباسي

 • د/ وليد عباس

 • د/مينا صفو

  د/ايهاب صفوت

 • د / ساره عبدالغنى

 • د/بسام حسام

 • د/هاجر عبدالغنى

 • د/مروة العربى

 • د/ابو العطا خيري

 • د/ احمد علاء

 • د/محمود ربيع

 • د / مصطفى ماجد ابو شادي

 • د/حسين ريحان

 • د / أشرف السلاوى

 • د/احمد بركة

 • د / سمر سعد

 • د/اشرف ناصف

 • د/على الابيض

 • د/شريف صبرى

 • د/مينا صفو

  د / لؤى مصطفى ايمن

 • د/مديحة محمد

 • د/ احمد عزالرجال

 • د/طارق رفعت

 • د/ منال يحى

الثلاثاء

 • (On call) د/ سامح الغندور

 • د/ايناس الهارونى

 • د / احمد نبوى مره

 • د / طارق ياقوت

 • د/راندا يوسف

 • د/ ايمن السلامى

 • د / ريم رياض

 • د/ ياسمين محسن سليمان (On Call)

 • د/فتحى حسين

 • د/شادي صبحي

 • د/طارق غيث

 • د/ احمد فرغلي

 • د/حمدى عبدالدايم

 • د/احمد الصبان

 • د/مينا صفو

  د/عادل سعد

 • د/هشام نجم

 • د/احمد صلاح

 • د/ احمد مراد

 • د/العوضى سيد

 • د/ماريت فهمى

 • د/سلامه قريطم

 • د / اسامة العطار

 • د/شريف اسماعيل

 • د/احمد عادل

 • د/ايمان رمزى

 • د / احمد فتحى زكى

 • د/ محمد الملاح

 • د / احمد مجدى

 • د/احمد نائل (ثدى)

 • د/احمد الغندور

 • د/فايز يحى

 • د/حازم الحداد

 • د/شيماء محمد

 • د/هشام عمار

 • د / مصطفى ماجد ابو شادي

 • د/علاء توفيق

 • د/ حنان منصور

 • د/ خالد شهاب

 • د/مينا صفو

  د/حمدى ابو زيد

 • د/بسام حسام

 • د/مصطفى محمود

 • د/ ارساني طلعت

 • د/هانى الرفاعى

 • د/محمد نورالدين

 • د / ناصر جمال عبدالناصر

 • د/هانى على

 • د/ لؤي فايز يحي

 • د/هيثم عزب

 • د/ايمان شعلان

 • د/عمرو عبدالوهاب

الأربعاء

 • (On call) د/ سامح الغندور

 • د / كريم نبيل

 • د/وليد محمود

 • د / هانى توفيق

 • د/ اشرف خليل

 • د / احمد بهاء الدين

 • د/ احمد البنهاوي

 • د/حاتم بدران

 • د/ عمرو كمال

 • د/احلام اسماعيل

 • د/مصطفى ابوشقة

 • د/مجدى فراج

 • د/نجلاء موسى

 • د/ احمد تامر فرج

 • د/ مصطفى عبدالعظيم (On Call)

 • د/احمد ابوعيشة

 • د/مينا صفو

  د/عادل سعد

 • د/احمد البربرى

 • د/ كريم السكرى

 • د/ احمد علاء

 • د/مينا صفو

  د/ محمد نبيل (أمراض ذكورة)

 • د/سحر محمود غيته

 • د/هشام جميل

 • د/امنيه مجيب

 • د/ احمد النقيب

 • د/احمد عادل

 • د / احمد النجار

 • د/ايمان رمزى

 • د/شندى محمد

 • د/حمدى عبدالدايم

 • د/ عماد عبدالعاطى ج يد

 • د/ خالد سمير

 • د / سمر سعد

 • د/مؤمن على

 • د/عاطف عزت

 • د/احمد نصحى رمضان

 • د/عادل راشد

 • د/ابراهيم عبدالحميد

 • د / مصطفى ماجد ابو شادي

 • د/ محمد اسامة رمضان

 • د / وليد برهام

 • د/هويدا احمد

 • د/اشرف ناصف

 • د/دعاء الفيومى

 • د/مينا صفو

  د/عمرو الصوفى

 • د/احمد الشافعى

 • د/على الابيض

 • د/ احمد العشرى

 • د/ايمان شعلان

الخميس

 • د/ايناس الهارونى

 • د/ حنان منصور

 • د / هانى بسيونى

 • د/طارق فاروق

 • د/مروة احمد

 • د/شريف اسماعيل

 • د / عاطى عسول

 • د/خيرى المرسى

 • د/يوسف فاروق

 • د/شندى محمد

 • د/ مصطفى عبدالعظيم (On Call)

 • د/عمرو عبدالوهاب

 • د/اميرة صبرى

 • د / احمد طلعت

 • د/داليا ابراهيم

 • د/اشرف جلال

 • د/ نرمين فرحات

 • د/ايمان محمد

 • د/ابراهيم حسان

 • د/هشام جميل

 • د/مصطفى عثمان

 • د/احمد ابوعيشة

 • د/مينا صفو

  د/ محمود شكري العدوي

 • د/جورج اميل

 • د/مصطفى محمود

 • د/ايمان رمزى

 • د/عادل راشد

 • د / محمد صبري

 • د/ياسر عزت

 • د / ساره عبدالغنى

 • د/ طارق عمرو On call

 • د/ احمد عبدالحليم

 • د / اسلام منير سلامة

 • د/هاجر عبدالغنى

 • د/نهى الامير

 • د/حسين ريحان

 • د/وليد محمود

 • د / وليد برهام

 • د/يحى ابوالعزم

 • د/مينا صفو

  د/حمدى ابو زيد

 • د/شريف العينى

 • د/هانى الرفاعى

 • د / احمد نبوى مره

 • د / مجدى عبدالحميد

 • د/شريف صبرى

 • د/ احمد امام

 • د/ احمد امام

 • د/سامي محمود

 • د/طارق حسان

 • د/ نيهال بسيونى

 • د/مديحة محمد

ثانيا: احجز العيادة و الطبيب المناسب لك